CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
Tin hoạt động

Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

13:10, 14/05/2019
Năm 2018, Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON) đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.
Ngày 22/4/2019, vào lúc 8 giờ 30’ tại văn phòng LAND SAI GON đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018. Đại hội vinh dự được đón tiếp Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty LAND SAI GON và các cổ đông đại diện cho 69.276.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 
Hình ảnh các đại biểu tham dự ĐHĐCĐ
Hình ảnh các cổ đông biểu quyết
ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao Báo cáo tài chính năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các vấn đề khác trình tại Đại hội.
Hình ảnh cổ đông có ý kiến thảo luận tại Đại hội
 
Hình ảnh Ông Nguyễn Quang Hiển-Tổng Giám đốc Công ty LAND SAI GON-Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông
 
Hình ảnh cổ đông biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội
 
Hình ảnh Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội
 
ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của LAND SAI GON đã diễn ra thành công tốt đẹp, Đại hội biểu quyết thống nhất 100%  thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
 
 
Hình ảnh Ban lãnh đạo chụp hình lưu niệm